An Gaidheal Iùdhach

Fàilte Chridheil! Is mise Eòsaph. Gu dearbh, chan eil mise Gaidheal idir, ach Iùdhach bho Niu Iorc. Tha mise is mo bhean Catrìona a fuirich ann an Oireagan a-niste, faisg air Portland. Tha e brèagha an-seo agus còrdadh rinn gu mòr. Tha mi’n dòchas gu bheil am blog agam a còrdadh riubh.

Name:
Location: Portland, Oregon, United States

3.11.2006

Tha AGI Duinte A-Nis: Facal Mìneachadh

Chan eil mi a' sgriobhadh an-seo o chionn fhada, oir tha mi ag iarraidh tuilleadh Gàidhlig ionnsachadh comhla ri duine "beo."

Mar sin, rinn mi clas Gàidhlig ann am Portland -- "Baile nam Ròs" -- agus tha e a' dol air adhart gu math. Tuilleadh, tha mi a' feuchdainn tuilleadh leabhreachan Gàidhlig a' leughagh aig an ìre meadhanach, an àite rudan ro duillich dhomh mar is abhaist dhomh! :)

Bha e dìreach sgoinneil a bhith a' sgriobhadh air am blog sin agus bidh mi air ais uairegin. Agus, bidh mi a' leughadh stuth air Tìr Nam Blog bho am gu am.

Tapadh leibh airson a’ leughadh!

-Eosaph

jpenr@yahoo.com

1.28.2006

Saen


Dè tha sin – Saen (Zen)?

Bha Saen “sgoil” Budaism ann an Sìona mu na linntean meadhanach, mu 700-1100. Thànig Saen gu Sìona bho Na h-Innseachan le Bodhidharma, manach Innseannach fionnsgeulach. Theagaisg Bodhidharma dòigh meòmhrachadh glè simplidh is dhomhainn. Tha an meòmhrachadh aig Bodhidharma agus an prìomh-athairan Saen as deidh Bodhidharma (a’ chiad prìomh-athair), mar Hui-Neng (an siathamh prìomh-athair), dòigh co-chruinnich na h-inntinn, agus mu dheireadh, dòigh rach thairis air agus mar sin a’ cur crìoch na h-uile fulangas is mealladh san leth a-staigh sinn fhein.

Theagaisg na prìomh-athairan Saen nach eil dad sam bith ‘san saoghal ach tha e foillseachadh Fìrinn. Mar sin, tha sinne a-huile duine nad amadanan, oir tha sinn a’ lorg gu brath rudeigin coisrigte no fiorghlan dealaichte bho’n tiota sin, an corp sin, am beatha sin againn. Chan eil am fìrinn Saen ach an saoghal sin—às eugmhais na h-inntinn a tha a’ cabadaich fad na-huine, no os cionn, no air chùl na h-inntinn sin.

Tha, air chùl na h-inntinn againn, saoghal “eile,” saoghal chan aithne na h-inntinn a’ dèanamh grèim air, oir chan eil an saoghal fìor a-staigh na chinn againn. Tha an saoghal gu brath an-seo, a-nis. Chan aithne dhuinn a’ dèanamh grèim air ach dìreach, air leth gach bun-bheachd, air leth a-huile smaoin.
Dìreach SINAN-SEOA-NISIONGANTACH!

1.23.2006

Leisg

Tha mi airson a bhith a’ sgriobhadh rudegin, ged a tha sin ach a bhith a’ cuimhneachadh ciamar a’ sgriobhadh s’a Ghàidhlig as deidh faisg air mìos gu lèir sàmhach. Tha iomadh smaointinn agam airson cuspairean ùra. Tòrr cuspairean, ach rud beag Gàidhlig! Co-dhiu, tha am saoghail cho innteannach an drasda, gu sònraichte ann an Iosrael. Agus tha mòran bàrdachd a bhith a’ sgriobhadh cuideachd. Tha mise a dèanamh cus rudan! (a bheil sin deagh Gàidhlig, "cus rudan"??)

12.23.2005

Luimneachan

Chaidh Ameareaga ‘null do’n Iarac
Bha sinn ‘ gealltainn a’ toirt dhaibhsan sgailc
Bha an gnothaichean doirbh
na mheas sinn gu dearbh
Is a-nis saoilidh sinn, “let’s go back!”

Bheil cuimhn’ agaibh Bill an ceann-suidhe?
Bha còrdadh ris ‘huile baintighearna
Bha aon e a’ miannachadh
‘s thug i dha beannachadh
Ach cha robh e mu dheireadh glè bhuidhe!

Tha mise an Gaidheal Iùdhach
Mar as tric’ chan eil mise cho sàmhach
Tha mi ’ glagais is glagain
aig àirde mo chlaiginn
is dùisg mi ‘n iomlan na coimhearsnachd!

12.20.2005

Haiacu

Graisg

Mac Inbhir Narainn
Tha am bardachd agadsa
Uabhasach math

Mona

Nighean neonach againn
Tha thusa nad boireannach
Laghach gu dearbh

Tearlach

"Chuch" mo charaid
A bheil an t-aimsir an siud
Fuar gu leor dhutsa?

Cadalach

Ged a tha thusa
Na chadal ' huile latha, tha
Deagh Gaidhlig agad

12.18.2005

Lios Seapanach
Chan eil rudeigin glè innteannach agam ag ràdh an-diugh. Chan aithne mi cadal a-nis, agus shaoil mi gum biodh sin math a bhith a’ sgriobhadh beagan an-seo. Tha mi ro leisg is sgith an-drasda fhèin a bhith a’ lorg ann leabhraichean agam—co dhiu, tha mi a’ deanamh tòrr mearachdan air cho lorg mi ann an leabhraichean!

O chionn ghoirid tha mo phàrantan aig an taigh agam. Tha iad a fuirich faisg air Uaisionton, DC agus bi iad an-seo airson seachdain. Bha i uabhasach fuar an-seo fad an seachdain, ach ann an Oireagan ma tha i fuar, tha sin a’ ciallachadh gum bi an aimsir soilleir, grianach. Chaidh sinn an-dè dhan Lios Seapanach ann an Portland, agus faodaidh sibh dealbhan an lios a’ faicinn shuas an sin.

12.04.2005

Storaidh na Crìoch Canada - II


Uill, seachdain, mìos, de an eadar-dhealaichte? :-)

Bha feum mi a' cur crìoch na storaidh o chionn bliadhna air SaveGaelic.org. Ach, sin e.

---------------------------------

Ghabh sinn biadh aig taidh bidh ‘pizza’ agus as deidh sin bruidhinn Nuri ri cuideigin bho’n càmpa. “Tha plana againn,” thuirt e. Dh’innis Nuri dhuinn am plana.

An uairsin, thoisich sinn a’ draibhaidh. Bha crìoch Ontario mu 100 mìle air falbh. Chadal mise agus David fad an turas. Nuair a ràinig sinn gu’n crìoch, chunnaic David gu bheil càr am càmpa aig an crìoch mar-thà.

“Obh, obh...” ars e.

“Bi sin ceart gu leòr,” thuirt Nuri.

Pharc sinn an càr agus chaidh sin a-staigh aonad inn-immrich Ameareaganach. Bha ceann-feaghna an càmpa, Danny an-siud, agus bha e solleir nach robh e toillichte idir.

“Bhac iad sinn,” ars e. “Cuir iad Jason air ais gu Canada, agus chan fhaod e a bhith a’ tighinn air ais gu’n USA idir!”

Bha an plàna sinn a’ cruinneachadh aig an crìoch sinn, mise is David is Nuri le càr Ameareaganach againn, agus Danny, Ameareaganach, is Jason, Canadanach, le càr Canadanach, agus an uairsin a’ suapadh càraichean.

Bhruidhinn Nuri le luchd-inn-immrich Canadanach air a fòn, agus chaidh e air ais gu Canada le càr Canadanach againn (ghabh e Jason bho aonad inn-immrich Canadanach). Thoisich mise, David is Danny taidh osda a’ lorg. An ath maidainn, bruidhinn sinn ri Nuri a agus thuirt e gu bheil bhruidhinn e ri luchd inn-immrich ann an Ottawa, agus faodaidh Nuri sgrìobhainn a’ lìonadh ann an Ottawa air ar shon. Bha feumaidh sinn ach doctair a’ lorg a’ dèanamh deuchainn fisiceach. Lorg sinn airson doctair a-huile latha. Dhraibh sinn bho àite gu àite agus eisd sinn ri teip Paul Simon ùr, “Graceland,” anns a’ chàr a-huile latha. Lorg sinn doctair a dh’aontaich sinn a’ faicinn mu 5:00 feasgar.

“Dè an sèorsa càmpa a tha seo?!?” ghlaodh e, agus rudan mar sin air adhart. Ach rinn e an deuchainnan. Cheannach sinn dà punnd fudge dha as dèidh sin.

Nuair a ràinig sinn gu crìoch – an ceathramh turas – Danny, David, is mise, triùir Ameareaganach le càr Ameareaganach – bhruinn Danny le luchd chusbainn bho’n chàr.

“Feasgar Math. Cò às a tha sibh?”

“Tha an triùir sinn à USA.”

“Agus dè tha sibh a dh’innlich a’ deanamh ann an Canada?”

“Bidh sinn a’ dhol a’ campachadh.”

“Glè mhath.”

Cha chuir esan tuilleadh ceistean, ach stad sinn aig aonad-inn-immrich a’ lionadh tuilleadh sgrìobhainn, mar a dh’aontaich sinn.

An uairsin, chaidh sinn tarsaing air an crìoch.