An Gaidheal Iùdhach

Fàilte Chridheil! Is mise Eòsaph. Gu dearbh, chan eil mise Gaidheal idir, ach Iùdhach bho Niu Iorc. Tha mise is mo bhean Catrìona a fuirich ann an Oireagan a-niste, faisg air Portland. Tha e brèagha an-seo agus còrdadh rinn gu mòr. Tha mi’n dòchas gu bheil am blog agam a còrdadh riubh.

Name:
Location: Portland, Oregon, United States

10.08.2005

Ceart Ma Tha

Uill, tha sin dìreach sgoinneil. Tha an eadar-lìon rud iongantach gu dearbh, nach eil? Tha mi ‘n dòchas gum bi duine no dha an-seo co-dhiu.

Tha mise a fuireach ann an Oiregon a-niste; dh’imrich mise is mo bhean bho New York City o chionn ach còig mìosan. Tha e uabhasach brèagha an seo, agus cordadh rinn glan. Chan eil an t-aimsir dona idir—tha beagan coltas an Alba air! An diugh, chaidh mise ‘s mo bhean Catriona gu cuiart timcheall an duthaich. ‘Se latha fliuch a bh’ann, ach ann an Oiregon bu choir leinn a bhith coma!

11 Comments:

Blogger Cadalach said...

Fàilte chun na "cruinne-bhlogaichean"! 'S math d'fhaicinn an seo. Agus dé mu dheidhinn "agus mar sin air adhart" airson "et cetera"? :-)

4:39 AM PDT  
Blogger Graisg said...

Uill, Eosaiph mar a thuirt am fear eile, Fàilte ort, Fàilte gu dearbh 'ille. 'S math a rinn thu, cùm ort le do chuid Ghàidhlig!

3:55 PM PDT  
Blogger Gath Clag said...

Etc = 7c neo 7msa (& = 7)

4:02 PM PDT  
Blogger Gath Clag said...

7... Tha mi creidsinn gur e sean-litir san Eabhra a bha ann (daleth?), agus chleachd iad e air sean leabhraichean Gaidhealach.

4:03 PM PDT  
Blogger Eòsaph said...

Tapadh leat a Ghraisg! Tha mi a' feuchdainn... Bu chòir leam a sgrìobhadh beagan tuilleadh, saoil mi, mar sin nì mi sin an-diugh.

Graisg said...
Uill, Eosaiph mar a thuirt am fear eile, Fàilte ort, Fàilte gu dearbh 'ille. 'S math a rinn thu, cùm ort le do chuid Ghàidhlig!

9:22 PM PDT  
Blogger Eòsaph said...

Gath Clag said...
7... Tha mi creidsinn gur e sean-litir san Eabhra a bha ann (daleth?), agus chleachd iad e air sean leabhraichean Gaidhealach.

4:03 PM

A bheil sin ceart? Tha sin glè innteannach gu dearbh. Ach chan eil an samhla sin, ‘&’ coltas ri ‘dalet’ idir, agus bha mi ag ràdh gu bheil sin nas coltas ri ‘Et’ (??). Ach innis dhomh beagan tuilleadh mu dheidhinn an cleachdadh ‘&’ ann sean leabhraichean Gaidhealach, ma ‘s e ur toil e.

9:35 PM PDT  
Blogger Gath Clag said...

"7" is the Gaelic ampersand, and is supposed to be related to the Hebrew alphabet from old Irish manuscripts. English uses "&" for the ampersand which is unrelated.

11:34 AM PDT  
Blogger Gath Clag said...

But Gaelic started using "&" too, probably because it's used in English.

11:35 AM PDT  
Blogger Eòsaph said...

Gath Clag said...
"7" is the Gaelic ampersand, and is supposed to be related to the Hebrew alphabet from old Irish manuscripts. English uses "&" for the ampersand which is unrelated.

Tha sin gu math innteannach. Tha 'dalet' beagan coltas ri "7" gu dearbh.

11:11 AM PDT  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

3:12 AM PST  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

9:57 PM PST  

Post a Comment

<< Home