An Gaidheal Iùdhach

Fàilte Chridheil! Is mise Eòsaph. Gu dearbh, chan eil mise Gaidheal idir, ach Iùdhach bho Niu Iorc. Tha mise is mo bhean Catrìona a fuirich ann an Oireagan a-niste, faisg air Portland. Tha e brèagha an-seo agus còrdadh rinn gu mòr. Tha mi’n dòchas gu bheil am blog agam a còrdadh riubh.

Name:
Location: Portland, Oregon, United States

12.20.2005

Haiacu

Graisg

Mac Inbhir Narainn
Tha am bardachd agadsa
Uabhasach math

Mona

Nighean neonach againn
Tha thusa nad boireannach
Laghach gu dearbh

Tearlach

"Chuch" mo charaid
A bheil an t-aimsir an siud
Fuar gu leor dhutsa?

Cadalach

Ged a tha thusa
Na chadal ' huile latha, tha
Deagh Gaidhlig agad

11 Comments:

Blogger Cadalach said...

Abair rann a sgrìobh thu mu mo dheidhinn! 'S fìor thoigh leam e (agus na dàin eile) -- sin thu fhéin!

1:06 PM PST  
Blogger Eòsaph said...

Rann = "lie"? Ach tha sin ceart! :)

1:36 PM PST  
Blogger Cadalach said...

Erm, bha mi a' ciallachadh "verse". :-)

2:56 PM PST  
Blogger Eòsaph said...

O, tha sin eadar-dhealaichte...! feumaidh mi faclair Gaidhlig a' cur ann ofis agam!!

(agus sracan ann an chompiutair an seo cuideachd)

3:45 PM PST  
Blogger Eòsaph said...

lol! bha sin gu math eibhinn!!

3:47 PM PST  
Blogger mona said...

eòsaph:

maighstir nan rann
agus sgeulachdan èibhinn
caraid na gàidhlig

;-)

p.s.: seo an làrach-lìn http://www.angelfire.com/poetry/loveandzen/ aig kevin mac neil. tha e ag obair air an-dràsda, a-rèir coltais, agus chan eil a h-uile rud ag obrachadh gu ceart. sgrìobh e cuid leabhraichean, mar eisimpleir "love and zen in the outer hebrides" agus is dòcha gum bi am bàrdachd ann a' còrdachd riut. tha e anns a' ghàidhlig agus ann am beurla.
mona

1:48 AM PST  
Blogger mona said...

gah... bàrdachd = boireanta, ma-tha: a' bhàrdachd, agus "i". duilich!

2:49 AM PST  
Blogger Eòsaph said...

>maighstir nan rann
agus sgeulachdan èibhinn
caraid na gàidhlig

O, is toil leam sin! :-)

Agus tapadh leat a Mhona airson an fiosrachadh mu kevin mac neil, bidh mi a' sealltain ris.

>gah... bàrdachd = boireanta, ma-tha: a' bhàrdachd, agus "i". duilich!

Na bi duillich! Chan eil mise a' cur 'attention' idir air M/F 'sa Gaidhlig. Feumaidh mise fhathast ag ionnsachadh an "genitive" ...

11:28 AM PST  
Blogger Graisg said...

Tha sin an sàs ann an spreadh beag bàrdachd ann an Tìr nam blòg saoilidh mi

3:01 PM PST  
Blogger Graisg said...

rappadh ann an Hebrew cuideachd – leugh tuilleadh ann a sheo

2:28 AM PST  
Blogger Eòsaph said...

TL a Graisg -- tha mi airson an ceol aca ag eisdachd agus bi mi a' lorg e anns a lin.

Tha an Beastie Boys Iudhachan cuideachd, ach chan eil iad "Chasidig" idir!

8:50 AM PST  

Post a Comment

<< Home