An Gaidheal Iùdhach

Fàilte Chridheil! Is mise Eòsaph. Gu dearbh, chan eil mise Gaidheal idir, ach Iùdhach bho Niu Iorc. Tha mise is mo bhean Catrìona a fuirich ann an Oireagan a-niste, faisg air Portland. Tha e brèagha an-seo agus còrdadh rinn gu mòr. Tha mi’n dòchas gu bheil am blog agam a còrdadh riubh.

Name:
Location: Portland, Oregon, United States

12.23.2005

Luimneachan

Chaidh Ameareaga ‘null do’n Iarac
Bha sinn ‘ gealltainn a’ toirt dhaibhsan sgailc
Bha an gnothaichean doirbh
na mheas sinn gu dearbh
Is a-nis saoilidh sinn, “let’s go back!”

Bheil cuimhn’ agaibh Bill an ceann-suidhe?
Bha còrdadh ris ‘huile baintighearna
Bha aon e a’ miannachadh
‘s thug i dha beannachadh
Ach cha robh e mu dheireadh glè bhuidhe!

Tha mise an Gaidheal Iùdhach
Mar as tric’ chan eil mise cho sàmhach
Tha mi ’ glagais is glagain
aig àirde mo chlaiginn
is dùisg mi ‘n iomlan na coimhearsnachd!

5 Comments:

Blogger Eòsaph said...

Tha mi a' cur failte air ceartachadh -- mar an comhnaidh!

-E

1:09 PM PST  
Blogger Flùr said...

This comment has been removed by a blog administrator.

11:19 AM PST  
Blogger Flùr said...

'S e bàrd math a th'annaibh, a Eòsaiph!!! :-)
'S toil leam na rannan sin :-)
Cha b'urrainn dhomh-fhìn rudeigin mar sin a sgrìobhadh. Chan urrainn dhomh bàrdachd a sgrìobhadh anns a'Ghàidhlig idir :-(

11:22 AM PST  
Blogger Eòsaph said...

Tapadh leat a Flur!

Ma thogras tu, carson nach toisich thu beagan "haiacu" a' sgriobhadh -

'se rann 5-7-5 a th'ann mar

Carson nach toisich
Le rudeigin Siopanach
Chan eil e doirbh

Thoisich mise le rudan mar sin agus as deidh sin an luimneachan. Cha robh an luimneachan furasda a' sgriobhadh oir bha feum a' lorg anns a' faclair a-huile feasgar airson deagh faclan.

beannachd leat,
E

12:01 PM PST  
Blogger Graisg said...

Eòsaiph, rinn thu uabhasach fhèin math le sin. Rinn thusa do dhìcheall.

Tha aon mholadh agam ge-tà agus bhithinn-sa airson faighinn a-mach dè am beachd aig blogaidearan eile mu a dheidhinn.
Chan eil mi cleachdte ri ‘iomlan’ mar ainmear chan eil ach mar buadhair no co-ghnìomhair agus airson a bhith ceart (gu h-iomlan) le coimhearsnachd aig an deireadh bu chòir rudeigin eile a bhith ann saoilidh mi.

’Dùisgidh mi a h-uile mac-màthar sa choimhearsnachd’?
Dè ur beachd, chàirdean?

6:03 PM PST  

Post a Comment

<< Home